นามบริษัทโปรดติดต่อ netprime@plantecplus.com
Lesson series

CCNP ENARSI
Video on Demand

หลักสูตร Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI) เป็นหนึ่งในวิชาเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ CCNP Enterprise ช่วยให้คุณมีความรู้ที่จำเป็นในการติดตั้ง กำหนดค่า ใช้งาน และแก้ไขปัญหาเครือข่ายองค์กร หลักสูตรนี้ครอบคลุมถึง advanced routing และ infrastructure ทั้ง OSPF, EIGRP, Redistribution, BGP, MPLS Concept ซึ่งต่อยอดหัวข้อจากหลักสูตร ENCOR ที่เป็นวิชาหลัก

Prerequisites

 • ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับพื้นฐานของเครือข่าย
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ LANs
 • ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับวิธีจัดการอุปกรณ์เครือข่าย
 • ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์เครือข่าย
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ network automation


หลักสูตรแนะนำก่อบอบรม ENARSI
 • CCNA 200-301
 • CCNP ENCOR

Course Objectives

เป้าหมายของ course นี้ เพื่อให้ผูเรียนสามารถ 
 • ตั้งค่าและแก้ไขปัญหา classic EIGRP และ named EIGRP สำหรับ IPv4 และ IPv6
 • ตั้งค่าและแก้ไขปัญหา OSPFv2 สำหรับ IPv4 และ OSPFv3 สำหรับ IPv4 และ IPv6
 • ตั้งค่าและแก้ไขปัญหา route redistribution และใช้งานด้วย filtering
 • ตั้งค่าและแก้ไขปัญหา path control โดยใช้ Policy-Based Routing (PBR) และ IP service level agreement (SLA)
 • ตั้งค่าและแก้ไขปัญหา BGP สำหรับ IPv4 และ MP-BGP สำหรับ IPv4 และ IPv6
 • เข้าใจการทำงานของ MPLS และ MPLS VPN
 • ตั้งค่าและแก้ไขปัญหา Dynamic Multipoint VPNs (DMVPNs)
 • ตั้งค่าและแก้ไขปัญหา DHCPv4, DHCPv6
 • แก้ไขปัญหา Cisco router security feature และ services
 • แก้ไขปัญหาโดยใช้ Cisco DNA AssuranceCourse Outline

 • Implementing EIGRP
 • Optimizing EIGRP
 • Troubleshooting EIGRP
 • Implementing OSPF
 • Optimizing OSPF
 • Troubleshooting OSPF
 • Implementing Internal Border Gateway Protocol (IBGP)
 • Optimizing BGP
 • Implementing MP-BGP
 • Troubleshooting BGP
 • Configuring Redistribution
 • Troubleshooting Redistribution
 • Implementing Path Control
 • Exploring MPLS
 • Introducing MPLS L3 VPN Architecture
 • Introducing MPLS L3 VPN Routing
 • Configuring Virtual Routing and Forwarding (VRF)-Lite
 • Implementing DMVPN
 • Implementing DHCP
 • Troubleshooting DHCP
 • Introducing IPv6 First Hop Security
 • Securing Cisco Routers
 • Troubleshooting Infrastructure Security and Services

หลักสูตร Video เป็นเนื้อหาทฤษฎี ไม่มี Lab ค่ะ
Format

Video

date

N/A

Duration

access 1 year

level

Intermediate

Write your awesome label here.

อาจารย์ผู้สอน

Supakorn Visutthicho (Nut)
Certification
 • Cisco CCIE# 43646 (Enterprise Infrastructure)
 • Cisco CCIE# 43646 (Service Provider)
 • Cisco CCIE# 43646 (Enterprise Wireless)
 • Cisco CCNP Enterprise
 • Cisco Certified DevNet Professional (CCDevP)
 • CompTIA Security+
 • CompTIA Network+
 • PaloAlto Network Security Engineer (PCNSE)
 • Fortigate NSE 3
 • VMware Technical Sale Professional (VTSP) SDWAN
 • Huawei Certified Specialist Associate (HCSA) IP-Network
 • Huawei Certified Specialist Professional (HCSP) IP-Network
Created with