นามบริษัทโปรดติดต่อ netprime@plantecplus.com
Lesson series

CCNP ENARSI
Virtual Classroom

หลักสูตร Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI) เป็นหนึ่งในวิชาเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ CCNP Enterprise ช่วยให้คุณมีความรู้ที่จำเป็นในการติดตั้ง กำหนดค่า ใช้งาน และแก้ไขปัญหาเครือข่ายองค์กร หลักสูตรนี้ครอบคลุมถึง advanced routing และ infrastructure ทั้ง OSPF, EIGRP, Redistribution, BGP, MPLS Concept ซึ่งต่อยอดหัวข้อจากหลักสูตร ENCOR ที่เป็นวิชาหลัก

Prerequisites

 • ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับพื้นฐานของเครือข่าย
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ LANs
 • ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับวิธีจัดการอุปกรณ์เครือข่าย
 • ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์เครือข่าย
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ network automation


หลักสูตรแนะนำก่อบอบรม ENARSI
 • CCNA 200-301
 • CCNP ENCOR

Course Objectives

เป้าหมายของ course นี้ เพื่อให้ผูเรียนสามารถ 
 • ตั้งค่าและแก้ไขปัญหา classic EIGRP และ named EIGRP สำหรับ IPv4 และ IPv6
 • ตั้งค่าและแก้ไขปัญหา OSPFv2 สำหรับ IPv4 และ OSPFv3 สำหรับ IPv4 และ IPv6
 • ตั้งค่าและแก้ไขปัญหา route redistribution และใช้งานด้วย filtering
 • ตั้งค่าและแก้ไขปัญหา path control โดยใช้ Policy-Based Routing (PBR) และ IP service level agreement (SLA)
 • ตั้งค่าและแก้ไขปัญหา BGP สำหรับ IPv4 และ MP-BGP สำหรับ IPv4 และ IPv6
 • เข้าใจการทำงานของ MPLS และ MPLS VPN
 • ตั้งค่าและแก้ไขปัญหา Dynamic Multipoint VPNs (DMVPNs)
 • ตั้งค่าและแก้ไขปัญหา DHCPv4, DHCPv6
 • แก้ไขปัญหา Cisco router security feature และ services
 • แก้ไขปัญหาโดยใช้ Cisco DNA AssuranceCourse Outline

 • Implementing EIGRP
 • Optimizing EIGRP
 • Troubleshooting EIGRP
 • Implementing OSPF
 • Optimizing OSPF
 • Troubleshooting OSPF
 • Implementing Internal Border Gateway Protocol (IBGP)
 • Optimizing BGP
 • Implementing MP-BGP
 • Troubleshooting BGP
 • Configuring Redistribution
 • Troubleshooting Redistribution
 • Implementing Path Control
 • Exploring MPLS
 • Introducing MPLS L3 VPN Architecture
 • Introducing MPLS L3 VPN Routing
 • Configuring Virtual Routing and Forwarding (VRF)-Lite
 • Implementing DMVPN
 • Implementing DHCP
 • Troubleshooting DHCP
 • Introducing IPv6 First Hop Security
 • Securing Cisco Routers
 • Troubleshooting Infrastructure Security and Services

Lab Outline

 • LAB-X01 Configure Basic EIGRP
 • LAB-X02 Implement EIGRP
 • LAB-X03 Configure EIGRP Load balancing
 • LAB-X04 Configure EIGRP Summarization
 • LAB-X05 Configure EIGRP Stub Routing
 • LAB-X06 Configure EIGRP for IPv6 (Classic and Named Mode)
 • LAB-X07 Troubleshooting EIGRP
 • LAB-X08 Implement OSPF
 • LAB-X09 OSPF Virtual Link and Summarization
 • LAB-X10 OSPF Stub
 • LAB-X11 Implement OSPFv3
 • LAB-X12 Basic Redistribution
 • LAB-X13 Route Filtering
 • LAB-X14 Redistribute and Filtering Using Route Maps
 • LAB-X15 Implement Policy-Based Routing
 • LAB-X16 Path Control with IP SLA
 • LAB-X17 Configure BFD with Dynamic Routing
 • LAB-X18 Implement IBGP and EBGP
 • LAB-X19 Implement BGP Path Selection
 • LAB-X20 BGP Advanced Features
 • LAB-X21 BGP Route-Reflectors
 • LAB-X22 MP-BGP for IPv4 and IPv6
 • LAB-X23 Troubleshoot BGP
 • LAB-X24 Implement MPLS L3 VPN
 • LAB-X25 Configure VRF-Lite
 • LAB-X26 Implement DMVPN
 • LAB-X27 IPv6 Addresses Dynamically (SLAAC and DHCPv6)
 • LAB-X28 Troubleshoot DHCPv4 and DHCPv6
 • LAB-X29 Troubleshoot IPv4 and IPv6 Access Control List
 • LAB-X30 Control Plane Policing (CoPP)
 • LAB-X31 Configure Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF)
 • LAB-X32 Configure SNMPv3
 • LAB-X33 Configure Flexible Netflow
 • LAB-X34 Cisco DNA Assurance Use Cases Lab
 • LAB-X35 CCNP ENARSI Full Scale Lab (Optional)

LAB Resource

ทำ Lab ผ่านโปรแกรม EVE-NG 
 • 4-8 vCPU
 • RAM 8GB
 • HDD 40GB


Format

Virtual Classroom

date

17-18, 24-25 Sep. 2022

Duration

4 Days

level

Intermediate

จำนวนคนลงทะเบียน 5/12

Write your awesome label here.

อาจารย์ผู้สอน

Supakorn Visutthicho (Nut)
Certification
 • Cisco CCIE# 43646 (Enterprise Infrastructure)
 • Cisco CCIE# 43646 (Service Provider)
 • Cisco CCIE# 43646 (Enterprise Wireless)
 • Cisco CCNP Enterprise
 • Cisco Certified DevNet Professional (CCDevP)
 • CompTIA Security+
 • CompTIA Network+
 • PaloAlto Network Security Engineer (PCNSE)
 • Fortigate NSE 3
 • VMware Technical Sale Professional (VTSP) SDWAN
 • Huawei Certified Specialist Associate (HCSA) IP-Network
 • Huawei Certified Specialist Professional (HCSP) IP-Network
Created with