นามบริษัทโปรดติดต่อ netprime@plantecplus.com
Lesson series

Certified in Cybersecurity (CC) by ISC2 - Classroom

เป็นหลักสูตรพิเศษ สำหรับเริ่มต้นหรือมีความสนใจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยหลักสูตร Certified in Cybersecurity จะเป็นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาในงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งสิ้น 5 โดเมน ที่จะปูพื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปถึงระดับนโยบายของหน่วยงาน ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้งานและประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Prerequisites
 • สามารถใช้งาน Internet และ Windows ได้


Course Objective
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • เข้าใจถึงแนวทางการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
 • เข้าใจแนวทางการจัดทำนโยบายและแนวทางการดำเนินความต่อเนื่องของธุรกิจ
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางควบคุมการเข้าถึงระบบที่มีความสำคัญ
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัย
 • รู้จัก และ เข้าใจงานในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์


Course Outline
Module 1 : Security Principles
 • Security Concept
 • Risk Management Process
 • Security Controls
 • Governance Elements
 • Code of Ethics
Module 2 : IR, BCP and DR Concept
 • Incident Response
 • Business Continuity Plan
 • Disaster Recovery Plan 
Module 3 : Access Control
 • Access Control Cencept
 • Physical Access Controls
 • Logical Access Controls 
Module 4 : Network Security
 • Computer Networking
 • Network Threat and Attack
 • Network Security Infrastructure
Module 5 : Security Operations
 • Data Security
 • System Hardening
 • Best Practice Security Policies
 • Security Awareness Training
Format

Classroom

date

N/A

Duration

2 Days

level

Beginner

Write your awesome label here.

อาจารย์ผู้สอน

Suntisuk Thepthong (Ice)

Certification
 • Fortinet NSE 4 (Network Security Professional)
 • E|CSA (EC Council Certified Security Analyst)
 • CompTIA Network+
 • CompTIA Security+
 • CSFPC (Cyber Security Foundation Professional Certificate)
 • CCNP (Cisco Certified Network Professional)
 • CCDA (Cisco Certified Design Associate)
 • CCNA (Cisco Certified Network Associate)
 • PaloAlto ACE
 • HP Advanced Sales Certified
 • HP Sales certify
 • ICSI|CNSS Certified Network Security Speciallist
 • Certificate of The Skillfulness as Cyber-Warrior by IXIA Cyber Combat 2018
 • Certified in CyberSecurity (CC by ISC2)
Created with