นามบริษัทโปรดติดต่อ netprime@plantecplus.com
Lesson series

CompTIA Network+

CompTIA Network+ เป็น Certification ในระดับเริ่มต้นในสายงาน Network ให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องระบบเครือข่าย (Network Concept), โครงสร้างระบบเครือข่าย (Network Infrastructure) โปรโตคอลระบบเครือข่าย (Network Protocol), การบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management), การแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย (Network Troubleshooting), การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่าย (Network Security) ตลอดจนนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้สอบใบประกาศนียบัตรสากล CompTIA Network+

Course Outline
Lesson 1: Comparing OSI Model Network Functions
Topic 1A: Compare and Contrast OSI Model Layers
Topic 1B: Configure SOHO Networks
 
Lesson 2: Deploying Ethernet Cabling
Topic 2A: Summarize Ethernet Standards
Topic 2B: Summarize Copper Cabling Types
Topic 2C: Summarize Fiber Optic Cabling Types
Topic 2D: Deploy Ethernet Cabling
 
Lesson 3: Deploying Ethernet Switching
Topic 3A: Deploy Networking Devices
Topic 3B: Explain Network Interfaces
Topic 3C: Deploy Common Ethernet Switching Features
 
Lesson 4: Troubleshooting Ethernet Networks
Topic 4A: Explain Network Troubleshooting Methodology
Topic 4B: Troubleshoot Common Cable Connectivity Issues
 
Lesson 5: Explaining IPv4 Addressing
Topic 5A: Explain IPv4 Addressing Schemes
Topic 5B: Explain IPv4 Forwarding
Topic 5C: Configure IP Networks and Subnets
 
Lesson 6: Supporting IPv4 and IPv6 Networks
Topic 6A: Use Appropriate Tools to Test IP Configuration
Topic 6B: Troubleshoot IP Networks
Topic 6C: Explain IPv6 Addressing Schemes
 
Lesson 7: Configuring and Troubleshooting Routers
Topic 7A: Compare and Contrast Routing Concepts
Topic 7B: Compare and Contrast Dynamic Routing Concepts
Topic 7C: Install and Troubleshoot Routers
 
Lesson 8: Explaining Network Topologies and Types
Topic 8A: Explain Network Types and Characteristics
Topic 8B: Explain Tiered Switching Architecture
Topic 8C: Explain Virtual LANs
 
Lesson 9: Explaining Transport Layer Protocols
Topic 9A: Compare and Contrast Transport Protocols
Topic 9B: Use Appropriate Tools to Scan Network Ports
 
Lesson 10: Explaining Network Services
Topic 10A: Explain the Use of Network Addressing Services
Topic 10B: Explain the Use of Name Resolution Services
Topic 10C: Configure DNS Services
 
Lesson 11: Explaining Network Applications
Topic 11A: Explain the Use of Web, File/Print, and Database Services
Topic 11B: Explain the Use of Email and Voice Services
 
Lesson 12: Ensuring Network Availability
Topic 12A: Explain the Use of Network Management Services
Topic 12B: Use Event Management to Ensure Network Availability
Topic 12C: Use Performance Metrics to Ensure Network Availability
 
Lesson 13: Explaining Common Security Concepts
Topic 13A: Explain Common Security Concepts
Topic 13B: Explain Authentication Methods
 
Lesson 14: Supporting and Troubleshooting Secure Networks
Topic 14A: Compare and Contrast Security Appliances
Topic 14B: Troubleshoot Service and Security Issues
 
Lesson 15: Deploying and Troubleshooting Wireless Networks
Topic 15A: Summarize Wireless Standards
Topic 15B: Install Wireless Networks
Topic 15C: Troubleshoot Wireless Networks
Topic 15D: Configure and Troubleshoot Wireless Security
 
Lesson 16: Comparing WAN Links and Remote Access Methods
Topic 16A: Explain WAN Provider Links
Topic 16B: Compare and Contrast Remote Access Methods
 
Lesson 17: Explaining Organizational and Physical Security Concepts
Topic 17A: Explain Organizational Documentation and Policies
Topic 17B: Explain Physical Security Methods
Topic 17C: Compare and Contrast Internet of Things Devices
 
Lesson 18: Explaining Disaster Recovery and High Availability Concepts
Topic 18A: Explain Disaster Recovery Concepts
Topic 18B: Explain High Availability Concepts
 
Lesson 19: Applying Network Hardening Techniques
Topic 19A: Compare and Contrast Types of Attacks
Topic 19B: Apply Network Hardening Techniques
 
Lesson 20: Summarizing Cloud and Datacenter Architecture
Topic 20A: Summarize Cloud Concepts
Topic 20B: Explain Virtualization and Storage Area Network Technologies
Topic 20C: Explain Datacenter Network Architecture

Format

Classroom

date

5, 11-12 May 2024

Duration

3 Days

level

Intermediate

จำนวนคนลงทะเบียน 3/8

Write your awesome label here.

อาจารย์ผู้สอน

Suntisuk Thepthong (Ice)

Certification
 • Fortinet NSE 4 (Network Security Professional)
 • E|CSA (EC Council Certified Security Analyst)
 • CompTIA Network+
 • CompTIA Security+
 • CSFPC (Cyber Security Foundation Professional Certificate)
 • CCNP (Cisco Certified Network Professional)
 • CCDA (Cisco Certified Design Associate)
 • CCNA (Cisco Certified Network Associate)
 • PaloAlto ACE
 • HP Advanced Sales Certified
 • HP Sales certify
 • ICSI|CNSS Certified Network Security Speciallist
 • Certificate of The Skillfulness as Cyber-Warrior by IXIA Cyber Combat 2018
 • Certified in CyberSecurity (CC by ISC2)
Created with