นามบริษัทโปรดติดต่อ [email protected]
Lesson series

CompTIA Security+

CompTIA Security+ เป็น Certification ในระดับเริ่มต้นในสายงาน Security ให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่อง ภัยคุกคาม การโจมตี และ ช่องโหว่, สถาปัตยกรรมและการออกแบบระบบในองค์กร รวมถึงการจัดเตรียมระบบ และการ operation ให้มีความปลอดภัย การกำกับดูแลและจัดการความเสี่ยง


Course Outline
1. Threats, Attacks, and Vulnerabilities
1.1 Compare and contrast different types of social engineering techniques
1.2 Given a scenario, analyze potential indicators to determine the type of attack
1.3 Given a scenario, analyze potential indicators associated with application attack
1.4 Given a scenario, analyze potential indicators associated with network attacks
1.5 Explain different threat actors, vectors, and intelligence sources
1.6 Explain the security concerns associated with various types of vulnerabilities
1.7 Summarize the techniques used in security assessments
1.8 Explain the techniques used in penetration testing

2 Architecture and Design
2.1 Explain the importance of security concepts in an enterprise environment
2.2 Summarize virtualization and cloud computing concepts
2.3 Summarize secure application development, deployment, and automation concepts
2.4 Summarize authentication and authorization design concepts
2.5 Given a scenario, implement cybersecurity resilience
2.6 Explain the security implications of embedded and specialized systems.
2.7 Explain the importance of physical security controls
2.8 Summarize the basics of cryptographic concepts

3. Implementation
3.1 Given a scenario, implement secure protocols
3.2 Given a scenario, implement host or application security solutions
3.3 Given a scenario, implement secure network designs
3.4 Given a scenario, install and configure wireless security settings
3.5 Given a scenario, implement secure mobile solutions
3.6 Given a scenario, apply cybersecurity solutions to the cloud
3.7 Given a scenario, implement identity and account management controls
3.8 Given a scenario, implement authentication and authorization solutions
3.9 Given a scenario, implement public key infrastructure

4. Operations and Incident Response
4.1 Given a scenario, use the appropriate tool to assess organizational security
4.2 Summarize the importance of policies, processes, and procedures for incident response
4.3 Given an incident, utilize appropriate data sources to support an investigation
4.4 Given an incident, apply mitigation techniques or controls to secure an environment
4.5 Explain the key aspects of digital forensics

5 Governance, Risk, and Compliance
5.1 Compare and contrast various types of controls
5.2 Explain the importance of applicable regulations, standards, or frameworks that impact organizational security posture
5.3 Explain the importance of policies to organizational security
5.4 Summarize risk management processes and concepts
5.5 Explain privacy and sensitive data concepts in relation to security
Format

Classroom

date

16-17, 23 Mar. 2024

Duration

3 Days

level

Intermediate

จำนวนคนลงทะเบียน 0/8

Write your awesome label here.

อาจารย์ผู้สอน

Suntisuk Thepthong (Ice)

Certification
 • Fortinet NSE 4 (Network Security Professional)
 • E|CSA (EC Council Certified Security Analyst)
 • CompTIA Network+
 • CompTIA Security+
 • CSFPC (Cyber Security Foundation Professional Certificate)
 • CCNP (Cisco Certified Network Professional)
 • CCDA (Cisco Certified Design Associate)
 • CCNA (Cisco Certified Network Associate)
 • PaloAlto ACE
 • HP Advanced Sales Certified
 • HP Sales certify
 • ICSI|CNSS Certified Network Security Speciallist
 • Certificate of The Skillfulness as Cyber-Warrior by IXIA Cyber Combat 2018
 • Certified in CyberSecurity (CC by ISC2)
Created with