นามบริษัทโปรดติดต่อ netprime@plantecplus.com
Lesson series

Ethical Hacking Classroom

เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับศึกษาระบบเครือข่ายและระบบปฏิบัติการในเชิงลึก เพื่อหาข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ ขั้นตอนการทดลองเจาะระบบเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะระบบ การหาจุดบกพร่อง ของซอฟต์แวร์ การถอดรหัสลับ ไวรัส โทรจัน การดักจับข้อมูล การหาข้อมูลด้านความปลอดภัยจากอินเทอร์เน็ต การทดลองเจาะระบบเว็บไซต์ กลไกในการป้องกันระบบจากการบุกรุก การสร้างเครื่องมือสำหรับผู้ทดสอบระบบ จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับผู้ทดสอบเจาะระบบ การกู้คืนข้อมูล การหาข้อมูล การหาร่องรอยจากการบุกรุกทั้งภายในและภายนอก พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

Prerequisites
 • สามารถใช้งาน Internet และ Windows ได้
 • มีความรู้ด้านเครือข่ายสารสนเทศ
 • มีความรู้ด้านการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายทั้งบน Windows และ Linux หรือระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์


Course Objective
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • เข้าใจถึงแนวทางการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
 • มีความรู้ความเข้าใจในการหาช่องโหว่ของระบบ 
 • เข้าใจถึงเทคนิคเชิงลึกในการเจาะช่องโหว่ของระบบ 
 • สามารถหาจุดบกพร่องของซอฟต์แวร์หรือบริการ


Course Outline
 • Course Introduction
 • Ethical Hacking Methodology
 • Information Gathering
 • Scanning & Enumeration
 • Vulnerability Scan
 • Cryptography
 • Exploitation
 • Privilege Escalation
 • พ.ร.บ.ไซเบอร์ และ Cybersecurity Framework


Lab Resource
 • A laptop with at least 8 GB of RAM (Windows + VirtualBox or VMware)
Format

Classroom

date

3-4 Aug. 2024

Duration

2 Days

level

Intermediate

Write your awesome label here.

อาจารย์ผู้สอน

Suntisuk Thepthong (Ice)

Certification
 • Fortinet NSE 4 (Network Security Professional)
 • E|CSA (EC Council Certified Security Analyst)
 • CompTIA Network+
 • CompTIA Security+
 • CSFPC (Cyber Security Foundation Professional Certificate)
 • CCNP (Cisco Certified Network Professional)
 • CCDA (Cisco Certified Design Associate)
 • CCNA (Cisco Certified Network Associate)
 • PaloAlto ACE
 • HP Advanced Sales Certified
 • HP Sales certify
 • ICSI|CNSS Certified Network Security Speciallist
 • Certificate of The Skillfulness as Cyber-Warrior by IXIA Cyber Combat 2018
 • Certified in CyberSecurity (CC by ISC2)
Created with